fbpx

Настоящaта Политика за лични данни (Privacy Policy) обяснява какво правим с Вашите лични данни от момента, в който се регистрирате на сайта или станете клиенти на „Латин Дрийм“ ООД и след прекратяването на нашите взаимоотношения.
Тя описва как събираме, използваме и обработваме Вашитe лични данни и как, правейки това, ние спазваме законните си задължения към Вас. Вашите лични данни са важни за нас и ние се ангажираме да ги пазим и да защитаваме правата Ви.
За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но без да се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) („GDPR“), компанията отговорна за Вашите лични данни е „Латин Дрийм“ ООД с адрес и седалище България, гр.София квартал Хаджи Димитър Блок 94 вх Б
Настоящата Политика за лични данни представлява едностранен акт от наша страна и си запазваме правото да го променяме, за което ще бъдете уведомени своевременно.
Ако не сте удовлетворени, от който и да е аспект от нашата Политика за лични данни, имате право да упражните законните си права, които сме описали по-долу на приложимите места.
Настоящата Политика за защита налични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от „Латин Дрийм“ ООД и е неразделна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с „Латин Дрийм“ ООД.
„Латин Дрийм“ ООД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на физическите лица, чиито лични данни „Латин Дрийм“ ООД събира и обработва съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни на физическите лица, включително тези, които се извършват относно лични данни на служители/работници, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
Тази политика се прилага по отношение на всички физически лица – служители/работници/кандидати за работа, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на „Латин Дрийм“ ООД и/или техни представители, както и други заинтересовани страни (напр. лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; лица, ползватели на Интернет сайта на „Латин Дрийм“ ООД и др.).
Декларация относно политиката по защита на личните данни

Какви лични данни събираме

„Латин Дрийм“ ООД събира и обработва данните при посещение на сайта и при и при използване на формите за онлайн гласуване на сайта.
Данните, които биват събирани са:
IP- адрес на потребителя
„Латин Дрийм“ ООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, за обработване, ако решите да откажете да ни предоставите такива данни, може да не успеем да изпълним нашите договорни задължения или, в краен случай, да не можем да продължим с нашите търговски отношения

Основания за събиране на лични данни

„Латин Дрийм“ ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 в качеството си на Администратор и въз основа на:
Ваше изрично получено съгласие като клиент;
на изпълнение на задълженията на „Латин Дрийм“ ООД по договор с Вас;
законово задължение, което се прилага спрямо „Латин Дрийм“ ООД;
за целите на легитимни интереси на „Латин Дрийм“ ООД или на трета страна.
„Латин Дрийм“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
„Латин Дрийм“ ООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
Точност и актуалност на данните;
Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Латин Дрийм“ ООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
„Латин Дрийм“ ООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
Индентифицирането Ви с цел подобрение на услугите на сайта
Индентифицирането Ви с цел обработка на формите за онлайн гласуване на сайта
„Латин Дрийм“ ООД събира Вашите лични данни по следните начини:
При посещение на сайта.
При използване на формите за онлайн гласуване
Начин на събиране на личните данни

Съхранение на личните данни
„Латин Дрийм“ ООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Латин Дрийм“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Дрежеството е приело политика за съхранение, защита и изтриване на лични данни, в която са разписани сроковете и начините на съхранение на лични данни. Вие можете по всяко време да поискате да се запознаете със сроковете за съхраниние на личните Ви данни.
„Латин Дрийм“ ООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
„Латин Дрийм“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
„Латин Дрийм“ ООД излползва следните технически средства за защита на личните Ви данни:
Личните данни се съхраняват при строго ограничен достъп и се употребяват единствено за целите описани в настоящата политика.
Защита на личните данни
Права при събиране и обработване на личните Ви данни
Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „Латин Дрийм“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
„Латин Дрийм“ ООД ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.
Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Латин Дрийм“ ООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.
Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните след въвеждане на потребителско име и парола.
Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „Латин Дрийм“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Латин Дрийм“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
„Латин Дрийм“ ООД не се задължава да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Латин Дрийм“ ООД;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „Латин Дрийм“ ООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
„Латин Дрийм“ ООД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Латин Дрийм“ ООД да провери точността на личните данни;
възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Латин Дрийм“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Латин Дрийм“ ООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Латин Дрийм“ ООД:
да поискате от „Латин Дрийм“ ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
да поискате от „Латин Дрийм“ ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „Латин Дрийм“ ООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
обработването на данни за целите на директен маркетинг;
обработването на данни за целите на профилиране.
„Латин Дрийм“ ООД се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Ако „Латин Дрийм“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
„Латин Дрийм“ ООД не се задължава да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица
„Латин Дрийм“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
„Латин Дрийм“ ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Латин Дрийм“ ООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите„Латин Дрийм“ ООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Латин Дрийм“ ООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „Латин Дрийм“ ООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
Ако не искате „Латин Дрийм“ ООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като изпратите съобщение на този имейл адрес: paletrodance@gmail.com
Интернет сайтът на „Латин Дрийм“ ООД използва Google Analytics и Facebook Pixels – това са служби за уеб анализ, предлагани от Google Inc и Facebook Inc, които използват „Java script” още наричан „бисквити“, с цел анализиране на вашето потребление на сайта ни.
Повече информация може да намерите на ……………… (линк към политиката за бисквити)
Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ
Наименование на администратор на лични данни

„Латин Дрийм“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ: 205521646

Седалище и адрес на управление: България, гр.София квартал Хаджи Димитър Блок 94 вх Б

Телефон: +359(0)88 907 0945

Електронна поща: paletrodance@gmail.com

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518